Fraudebeleid OVM Onderlinge Verzekeringen

v1.0 augustus 2021

Wij zetten ons in om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Daarom is het belangrijk dat wij uw persoonlijke situatie ten volle kennen (met bijvoorbeeld ook verzekeringen die u elders hebt lopen); wij baseren ons advies immers op uw gegevens. Als wij een onjuist beeld van uw omstandigheden hebben, kunnen wij u ook niet goed van dienst zijn. Verder zijn correcte gegevens van groot belang voor het juist opstellen van financiële overeenkomsten en verzekeringspolissen. Als bij schade blijkt dat u onjuiste of onvolledige informatie hebt gegeven, dan kan het namelijk zijn dat u de schade niet (geheel) krijgt vergoed. Ook kan het lidmaatschap van OVM u ontnomen worden.

Fraudebeleid

Helaas is er een kleine groep mensen die ons en uw vertrouwen misbruikt. Dit is voor OVM absoluut niet acceptabel. OVM houdt zich dan ook actief bezig met de aanpak van iedere vorm van fraude. Ons fraudebeleid richt zich op het voorkomen en bestrijden van fraude. OVM wil voorkomen dat kwaadwillende als klant worden geaccepteerd en dat wij frauduleuze schadeclaims moeten uitbetalen. Want hoe minder fraude er gepleegd wordt, hoe lager de premie.

Onder fraude verstaan we het opzettelijk misleiden van OVM bij de totstandkoming en/of uitvoering van een verzekeringsovereenkomst met de bedoeling om zo onterecht verzekeringsdekking, een schadevergoeding, prestatie of dienstverlening te krijgen.

 • Het bewust niet juist beantwoorden van vragen op het aanvraagformulier;
 • Niet de waarheid vertellen bij een schademelding;
 • Het opzettelijk veroorzaken van schade;
 • Meer claimen dan de daadwerkelijke schade;
 • Het vervalsen van een aankoop- of reparatiefactuur bij het claimen van een schade;
 • Schade claimen terwijl er geen schade is.

Voorkom misverstanden

Is u bij het aanvragen van een verzekering iets niet duidelijk of weet u niet wat wij met een bepaalde vraag bedoelen? Neem dan contact met ons op. Dit geldt natuurlijk ook wanneer u niet goed weet op welke manier u moet handelen bij een schademelding. Zo voorkomen we samen misverstanden.

Vermoeden van fraude

Als wij vermoeden dat iemand fraudeert, dan onderzoeken we dat. Wij houden ons hierbij aan de geldende wet- en regelgeving.

Welke informatie en/of middelen kunnen wij gebruiken bij een onderzoek naar een vermoeden van fraude?

 • Wij kunnen onderzoek (laten) doen naar iemands gedragingen of informatie (laten) verzamelen die van belang kan zijn voor het afsluiten van een verzekering, het beoordelen van het recht op schadevergoeding of bepalen van de omvang van de verzekeringsuitkering.
 • Digitaal onderzoek kan onderdeel uitmaken van de beoordeling van een vermoeden van fraude bij een verzekeringsaanvraag of een schademelding.
 • Wij kunnen persoonsgegevens verzamelen en verwerken die op andere wijze en uit andere bronnen zijn verkregen dan van de betrokken persoon zelf. Bijvoorbeeld uit openbare bronnen zoals de registers van de Kamer van Koophandel, het Kadaster en het internet. Maar ook informatie verkregen van andere personen zoals tipgevers of getuigen.
 • Wij kunnen informatie verzamelen door bijvoorbeeld technisch en/of tactisch onderzoek uit te (laten) voeren. Denk hierbij onder andere aan het (laten) interviewen van personen, nota controle, brand(technisch)onderzoek en onderzoek naar braaksporen.
 • Wij schakelen voor sommige onderzoeken een extern onderzoeksbureau in. Zij moeten zich houden aan de wet- en regelgeving voor het uitvoeren van de onderzoeken en het verwerken van persoonsgegevens.
 • Wij maken gebruik van relevante informatie uit het waarschuwingssysteem voor financiële instellingen.
 • Wij informeren u over het resultaat van dat onderzoek.

Wat doen wij wanneer er fraude vastgesteld is?

Wanneer we na onderzoek vaststellen dat er sprake is van fraude, nemen wij maatregelen. Mogelijke maatregelen zijn:

 • Een schade niet vergoeden;
 • Een door ons (onterecht) uitgekeerde schade terugvorderen;
 • Alle bij of via ons afgesloten verzekeringen worden door ons beëindigd;
 • De gegevens van de fraudeur opnemen in het Incidentenregister van OVM Verzekeringen*;
 • Wij registreren degene die fraudeert bij de Stichting CIS (Centraal Informatie Systeem) stichtingcis.nl*;
 • Gemaakte onderzoekskosten vorderen wij op de fraudeur**;
 • Wij melden het feit bij het CBV (Centrum Bestrijding Verzekeringscriminaliteit) van het Verbond van Verzekeraars;
 • Aangifte doen bij de politie.***

* Waarschuwingslijst

Bij geconstateerde fraude nemen wij de persoonsgegevens van de fraudeur op in het Incidentenregister. Met behulp van dit register ondernemen wij activiteiten die gericht zijn op het waarborgen van de veiligheid en de integriteit van OVM Verzekeringen.

Wij kunnen na een belangenafweging de persoonsgegevens van de fraudeur eveneens opnemen in het Externe Verwijzingsregister. Dit register heeft de functie van een waarschuwingslijst. Het heeft tot doel financiële instellingen te beschermen tegen partijen die hen willen schaden of die op oneigenlijke gronden gebruik willen maken van hun diensten. Iedere aangesloten verzekeraar kan via de landelijke waarschuwingslijst geattendeerd worden op natuurlijke en rechtspersonen die zijn geregistreerd in verband met laakbaar of onrechtmatig handelen tegen een andere verzekeraar. Stichting Centraal Informatie Systeem (CIS) beheert deze databank voor verzekeringsmaatschappijen in Nederland. 

** Wij brengen € 532,- kosten in rekening als er fraude is gepleegd

Bij fraude vragen wij de eventueel uitgekeerde schade en de gemaakte externe onderzoekskosten terug. Voor de interne onderzoekskosten geldt een standaard schadevergoeding van € 532,-.De Service Organisatie Directe Aansprakelijkstelling (SODA) kan dit bedrag voor ons incasseren.

SODA werkt nauw samen met de politie, justitie en het Verbond van Verzekeraars. De Stichting Directe Aansprakelijkstelling Aan Daders (DAAD) controleert of SODA zijn werk goed uitvoert. In De Raad van Toezicht van de Stichting DAAD zitten de politie, het VNO/NCW en het Verbond van Verzekeraars, met ondersteuning van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. DAAD heeft een onafhankelijke klachtencommissie. Voor meer informatie kunt u terecht op de website van SODA.

*** Aangifte bij de politie

Aangifte doen bij de politie is een zware maatregel. Afhankelijk van de ernst en de omvang van het fraudegeval doen wij aangifte. Bij deze afweging nemen we, volgens het Fraudeprotocol van het Verbond van Verzekeraars, onder meer de volgende vragen mee:

 • Hoe groot is de inbreuk van het fraudegeval op maatschappelijke en bedrijfseconomische belangen?
 • Is er sprake van georganiseerde fraude? Zijn er meer fraudeurs bij betrokken?
 • Is iemand slachtoffer geworden van de fraude?
 • Heeft politie of justitie om aangifte gevraagd?

Informatie aan de fraudeur

Als fraude door ons is vastgesteld, informeren wij de betrokkene schriftelijk (aangetekend) over onze beslissing en de maatregelen die wij hebben getroffen.

Vragen?

Heeft u vragen over ons fraudebeleid, opmerkingen of tips? Wilt u een fraude melden? Stuur dan een e-mail naar onze fraudecoördinator. Het e-mailadres is sz@ovm.nl.

Wilt u liever anoniem melden?
Neem dan contact op met Meld Misdaad Anoniem, telefoon: 0800 7000.

______________________________________________________________
Het fraudebeleid van OVM is voor het laatst aangepast op 27 augustus 2021